Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

11/09/2015

46032,41

2306,14

11h

11/09/2014

47220,643

2390,08

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

97,48%

96,49%

-