Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

10/09/2015

45357,47

2429,04

18h

10/09/2014

46388,107

2338,2

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

97,78%

103,89%

-