Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

09/09/2015

44790,83

2374,73

18h

09/09/2014

43590,429

2243,24

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

102,75%

105,86%

-