Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

08/09/2015

46906,96

2382,08

18h

08/09/2014

43585,377

2184,14

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

107,62%

109,06%

-