Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

07/09/2015

52028,56

2626,65

11h

07/09/2014

38329,124

1900,69

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

135,74%

138,19%

-