Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

06/09/2015

46242,34

2288,15

21h

06/09/2014

41346,354

2157,64

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,84%

106,05%

-