Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

05/09/2015

45335,80

2316,25

11h

05/09/2014

41766,674

2260,75

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

108,55%

102,45%

-