Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

04/09/2015

43295,24

2346,25

18h

04/09/2014

38786,537

2087,71

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

111,62%

112,38%

-