Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

03/09/2015

41680,18

2330,39

18h

03/09/2014

36311,769

2061,44

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

114,78%

113,05%

-