Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

02/09/2015

38585,35

1983,35

18h

02/09/2014

28746,879

1666,74

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

134,22%

119,00%

-