Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

01/09/2015

42769,19

2254,74

11h

01/09/2014

30787,926

1663,49

19h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

138,92%

135,54%

-