Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

31/08/2015

43787,01

2324,05

11h

31/08/2014

34038,32925

1785,45

19h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

128,64%

130,17%

-