Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

30/08/2015

38521,18

2032,63

19h

30/08/2014

34974,483

1870,56

17h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

110,14%

108,66%

-