Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

29/08/2015

43232,56

2181,27

18h

29/08/2014

36396,933

2012,31

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

118,78%

108,40%

-