Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

28/08/2015

50318,11

2438,79

11h

28/08/2014

38268,79

2112,41

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

131,49%

115,45%

-