Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

 

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

27/08/2015

50190,23

2530,73

15h

27/08/2014

40252,28

2117,29

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

124,69%

119,53%

-