Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

26/08/2015

54368,44

2617,48

11h

26/08/2014

40363,38

2093,62

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

134,70%

125,02%

-