Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

25/08/2015

58480,19

2868,65

14h

25/08/2014

41872,23

2185,4

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

139,66%

131,26%

-