Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/02/2019 44,780,588
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 13/02/2019

35,137,888

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 73%