Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/02/2019 42,914,689
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 12/02/2019

34,334,330

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 72%