Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/02/2019 43,483,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 12/02/2019

34,941,167

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 73%