Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/02/2019 41,354,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 11/02/2019

34,164,636

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 71%