Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/02/2019 36,554,011
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 10/02/2019

32,828,476

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 68%