Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/02/2019 37,046,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 10/02/2019

33,445,700

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 70%