Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/02/2019 32,720,196
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 09/02/2019

32,414,528

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 68%