Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/02/2019 31,610,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 08/02/2019

33,012,500

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 69%