Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/02/2019 30,190,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 07/02/2019

33,212,857

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 69%