Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/02/2019 28,672,921
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 06/02/2019

33,124,380

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 69%