Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/02/2019 29,076,030
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 05/02/2019

34,014,672

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 71%