Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/02/2019 29,916,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 05/02/2019

34,547,600

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 72%