Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/02/2019 34,616,692
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 04/02/2019

35,249,333

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 73%