Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

31/07/2015

41030,53

2191,34

18h

31/07/2014

42115,694

2177,58

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

97,42%

100,63%

-