Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

22/07/2015

48964,84

2467,88

15h

22/07/2014

40507,537

2068,98

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

120,88%

119,28%

-