Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

21/07/2015

47033,57

2437,82

11h

21/07/2014

39250,531

2096,28

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

119,83%

116,29%

-