Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

20/07/2015

46801,70

2425,36

11h

20/07/2014

34592,434

1795,28

19h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

135,29%

135,10%

-