Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

19/07/2015

42076,02

2003,73

22h

19/07/2014

39025,434

1870,12

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

107,82%

107,14%

-