Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

18/07/2015

45796,84

2132,13

11h

18/07/2014

43223,234

2156,07

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

105,95%

98,89%

-