Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

17/07/2015

51211,09

2506,40

11h

17/07/2014

42192,963

1988,66

19h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

121,37%

126,03%

-