Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

16/07/2015

52271,08

2461,35

15h

16/07/2014

43836,537

2195,63

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

119,24%

112,10%

-