Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

15/07/2015

55641,34

2807,32

14h

15/07/2014

43238,021

2217,23

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

128,69%

126,61%

-