Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

13/07/2015

53929,84

2649,91

15h

13/07/2014

36399,027

1816,91

19h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

148,16%

145,85%

-