Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

12/07/2015

42920,92

2228,37

22h

12/07/2014

39172,257

1826,87

19h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

109,57%

121,98%

-