Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại 

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

10/07/2015

49998,23

2510,46

11h

10/07/2014

37627,4565

2311,3

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

132,88%

108,62%

-