Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

09/07/2015

50056,15

2453,33

15h

09/07/2014

47960,849

2438,7

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

104,37%

100,60%

-