Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

08/07/2015

48765,15

2407,22

11h

08/07/2014

44035,546

2202,52

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

110,74%

109,29%

-