Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

07/07/2015

46207,89

2394,04

11h

07/07/2014

43519,391

2205,1

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

106,18%

108,57%

-