Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

02/07/2015

64545,35

3130,86

13h

02/07/2014

40769,361

2232,84

11h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

158,32%

140,22%

-