Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

06/07/2015

44863,12

2384,48

11h

06/07/2014

36368,602

1841,16

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

123,36%

129,51%

-