Ngày

Sản lượng điện ngày (MWh)

Công suất lớn nhất (MW)

Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày

05/07/2015

40364,39

1866,01

19h

05/07/2014

41414,181

2011,1

11h

So sánh với cùng kỳ năm trước (%)

97,47%

92,79%

-