Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
04/07/2015 56295.29 2760.48 14h
04/07/2014 46727.143 2295.8 11h
So với cùng kỳ năm trước 120.48% 120.24% -