Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
03/07/2015 66633.94 3173.97 14h
03/07/2014 43590.221 2338.8 11h
So với cùng kỳ năm trước 152.86% 135.71% -