Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
01/07/2015 61976.90 3104.83 14h
01/07/2014 40392.663 0 0.00
So với cùng kỳ năm trước 153.44% #DIV/0! -