Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/07/2018 69,565,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 12/07/2018

72,637,917

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 115%